Ondernemers

Meer tijd voor het ondernemerschap, de ondernemer ontzorgen

Ondernemers kiezen, ook als het niet wettelijk verplicht is, er vaak bewust voor om hun jaarcijfers door een deskundige te laten opstellen. Dat geeft meer zekerheid en levert praktische adviezen op van allerlei aard.

Daarnaast heeft de ondernemer vaak zijn handen vol aan het ondernemerschap en blijft er weinig tot geen tijd over voor het zelf doen van de boekhouding.

Uitbesteden aan een professional is dan een goede oplossing maar dan moet hij of zij voor administratieve zaken volledig kunnen vertrouwen op iemand met gedegen vaktechnische deskundigheid.

Wij houden ons bezig met het opstellen van allerlei (jaar)rapportages voor diverse soorten ondernemingen en rechtsvormen. Wij beperken ons niet tot alleen hiertoe, maar begeleiden de ondernemer ook bij zijn bedrijfsvoering. Cliënten worden regelmatig geadviseerd over allerlei bedrijfseconomische en fiscale vraagstukken.

De jaarlijkse bespreking van de jaarcijfers en de belastingaangiften is veelal meer een adviesgesprek over huidige en toekomstige ontwikkelingen, dan een terugblik op een reeds afgesloten periode.

Joseph & Partners, een naam om te onthouden. Een professionele organisatie waar de cliënt zich niet als een nummer behandeld voelt. Dienstverlening heeft bij ons nog echt betekenis.


More time for entrepreneurship, unburdening the entrepreneur

Entrepreneurs choose, even if not required by law, to deliberately have their annual figures drawn up by an expert. This provides more certainty and provides practical advice of all kinds.

In addition, the entrepreneur often has his hands full of entrepreneurship and there is little or no time left for doing the accounting yourself.
Outsourcing to a professional is a good solution, but then he or she must be able to fully rely on someone with thorough technical expertise for administrative matters.

We are involved in drawing up all kinds of (annual) reports for various types of companies and legal forms. We do not limit ourselves to just this, but also assist the entrepreneur in his business operations. Clients are regularly advised on all kinds of business and tax issues.

The annual discussion of the annual figures and the tax returns is usually more an advisory discussion about current and future developments than a review of an already concluded period.

Joseph & Partners, a name to remember. A professional organization where the client does not feel treated as a number. Service has a real meaning with us.