Lonen en salarissen

Lonen en salarissen

Wij verzorgen salarisadministraties in opdracht van cliƫnten.

Het betreft onder andere de volgende werkzaamheden:

 • Periodieke verwerking van de lonen en salarissen
 • Verwerken van mutaties in het personeelsbestand 
 • Het verzorgen van periodieke aangiften loonheffing
 • Het verzorgen van de administratie inzake werknemersverzekeringen
 • Opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten
 • Adviezen inzake ontslagzaken, loonkostensubsidies of bijzondere beloningsvormen
 • Periodieke beoordeling in het kader van de werkkostenregeling

Wages and salaries

We provide payroll administration on behalf of clients.

This includes the following activities:

 • Periodic processing of wages and salaries
 • Processing of changes in the workforce
 • Taking care of periodic payroll tax returns
 • Taking care of the administration regarding employee insurance
 • Drafting and reviewing employment contracts
 • Advice on dismissal cases, wage cost subsidies or special forms of remuneration
 • Periodic assessment in the context of the labor costs scheme